Regulamin eSklepu

 

 

I. Słowniczek.

 1. Sprzedający – Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, REGON: 930957985, NIP: 896 10 17 023, adres e-mail: [email protected], nr telefonu do kontaktu 71/ 34 72 034 oraz 71/ 34 72 044.
 1. Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem implantu słuchowego firmy Cochlear Ltd. zaimplantowanym w Polsce lub poza granicami Polski, lecz mieszkającym (na stałe lub czasowo) na terenie Polski, bądź przedstawicielem ustawowym użytkownika implantu słuchowego firmy Cochlear Ltd., zaimplantowanego w Polsce lub poza granicami Polski, lecz mieszkającego (na stałe lub czasowo) na terenie Polski. 
 2. Sklep Internetowy (eSklep) dostępny pod adresem medicus.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary. Strona internetowa Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy.
 3. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w eSklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 4. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej eSklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego po weryfikacji indywidualnego numeru serii procesora dźwięku Klienta może dokonywać w eSklepie zakupu Towarów.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 7. Strony – obie strony Umowy, Klient i Sprzedający
 8. Strona – osobno Klient bądź Sprzedający
 9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

II. Postanowienia ogólne.

 1. eSklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 .) Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów eSklepu. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych eSklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w eSklepie konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie eSklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim i na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

III. Zakres zasady i warunki korzystania z eSklepu.

 1. Warunkiem korzystania z usług eSklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w procesie składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu eSklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 6. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
 7. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 8. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 9. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z eSklepu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub podczas składania zamówienia lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług eSklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 11. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

IV. Składanie zamówień.

 1. Zamówienia na Towary dostępne w eSklepie dla zalogowanych Klientów
 2. Złożenie zamówienia na Towary dostępne w eSklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie eSklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany w złożonym zamówieniu adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep Internetowy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o zrealizowaniu zamówienia, tj, jego wysłaniu. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

V. Dokonywanie płatności. Ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem VI ust. 3 Regulaminu.
 1. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  2. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Santander Bank Polska S.A., nr: 22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
 1. za pośrednictwem e-płatności Przelewy24 bezpośrednio przy składaniu zamówienia
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  1. wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy
  2. dostępności Towaru.
 1. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, poczta) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem, e-płatności).
 2. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez Pocztę Polską to ok. 3-5 dni roboczych, zaś przewoźnika to do 1 dnia roboczego od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera/pracownika Poczty Polskiej, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych; po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT).

VII.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: [email protected] lub Medicus Sp. z o.o., pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie Formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), jak również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Medicus Sp. z o.o., pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław.
 7. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. Wady Towaru. Reklamacje.

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
 5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (fakturą na adres: Medicus Sp. z o.o., pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław). W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania, co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
 9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

IX. Gwarancja.

Wszystkie towary firmy Cochlear dostępne w sklepie, objęte są gwarancją, która obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o okresie udzielanej gwarancji jest zamieszczona w poniższej tabeli. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Cochlear Nucleus serii CP800/CP900/CP950/CP1000/CP1150/CP1110 oraz Osia 2 (jeśli dotyczy) i CR100/CR200

Okresy gwarancji

Cewka, kabel cewki, magnes

1 rok

Kabel LiteWear

Akumulatory

Ładowarka akumulatorów i/lub zestawy do ładowania akumulatorów

Pojemniki na baterie i/lub pokrywy baterii (na baterie cynkowo-powietrzne)

Pilot zdalnego sterowania / pilot podstawowy

Kable i adaptery do akcesoriów

Wszystkie pozostałe akcesoria

90 dni

Cochlear Nucleus FreedomTM

Okresy gwarancji

Sterownik zauszny (BTE)

90 dni

Sterownik pudełkowy

Cewka z kablem

Kabel sterownika pudełkowego

Kabel BabywornTM

Akumulatory (litowo-jonowe)

Kabel FM sterownika pudełkowego

Uchwyty na baterie, kable do akcesoriów, wszystkie pozostałe akcesoria

Cochlear Baha

Okresy gwarancji

Pilot zdalnego sterowania do procesorów Baha4/Baha5/Baha 6 Max

1 rok

Akcesoria do systemu Baha

90 dni

Akcesoria Aqua+ oraz akcesoria bezprzewodowe

Okresy gwarancji

Aqua+: cewka z kablem Aqua+, magnes

1 rok

Aqua+: pozostałe akcesoria

90 dni

Bezprzewodowe: Mini Mikrofon / Klips Telefoniczny / Przekaźnik TV

1 rok

X. Dane osobowe.

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w eSklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaży a także w celach statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Administratorem bazy danych osobowych Klientów eSklepu jest Sprzedający. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Towarów, z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi.
 3. Każdy zarejestrowany w eSklepie Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z późn.zm.).
 5. Dodatkowe i szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych opisane są w Polityce prywatności Medicus Sp. z o.o.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w eSklepie). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie eSklepu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
 6. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.
 2. Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu eSklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

XII.Załączniki do niniejszego Regulaminu

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 2. Formularz reklamacyjny.
 3. Polityka prywatności.
×
Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu