Polityka prywatności

MEDICUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław wpisana do KRS nr 0000685093, NIP 896-10-17-023, REGON: 930957985 (dalej MEDICUS), jako Administrator danych (dalej również zwany Administratorem) w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług oferowanych i świadczonych przez MEDICUS.

Szczególna dbałość przykładana jest przez MEDICUS do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa korzystania z usług MEDICUS. Z tych względów MEDICUS wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, a także w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych (Piotr Glen) należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej [email protected]

Rejestracja użytkowników i gromadzenie danych osobowych.
W celu skorzystania z pełni usług oferowanych przez MEDICUS, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli MEDICUS. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z tą samą starannością.
Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz opcjonalnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, MEDICUS wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych użytkownika, a także o znanych MEDICUS lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
• zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
• użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

MEDICUS Sp. z o.o.
pl. Strzelecki 24; 50-224 Wrocław
tel.: +48 (71) 34 72 100, fax: +48 (71) 34 72 111 e-mail: [email protected]

Powierzenie MEDICUS danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od MEDICUS lub reklamodawców współpracujących z MEDICUS na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe przekazane MEDICUS podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną przez MEDICUS uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z części usług świadczonych przez MEDICUS oraz uniemożliwiać może rozpatrzenie reklamacji.

Dane osobowe użytkowników zebrane przez MEDICUS na skutek świadczenia na ich rzecz usług, przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

MEDICUS nie przekazuje danych Klientów żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Dane mogą być jedynie powierzone do przetwarzania firmom biorącym udział w realizacji zamówienia, zgodnie z Art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Każdy, kto przekaże MEDICUS swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. MEDICUS zapewnia możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie usług przez MEDICUS. MEDICUS może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec MEDICUS z tytułu świadczenia na jego rzecz niektórych usług, określonych jako płatne, lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

MEDICUS chroni przekazane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze MEDICUS, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników MEDICUS zajmująca się administracją bazy.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Cookies

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Stronę. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika w przypadku kolejnych wejść na Stronę. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego
zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do komputera Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

×
Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu